Algemene voorwaarden Ken & Jerry’s

DEFINITIES

 1. Ken & Jerry’s, gevestigd te Tilburg, KvK-nummer 83276297, wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als kapper.
 2. De wederpartij wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als klant.
 3. Partijen: Ken & Jerry’s en klant.

TOEPASSELIJKHEID ALGEMENE VOORWAARDEN

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, facturen, werkzaamheden, overeenkomsten en overige leveringen van diensten en producten door of namens kapper waarop hij deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. Van toepassing is steeds de laatste versie van deze algemene voorwaarden.
 3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.
 4. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of nietig mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.
 5. Indien zich een situatie voordoet die niet wordt gedekt door deze algemene voorwaarden , zal de situatie worden bekeken vanuit de geest van deze algemene voorwaarden. 

AANBOD

 1. Kapper kan niet aan zijn aanbod worden gehouden indien de klant redelijkerwijs kan begrijpen dat het aanbod , of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 2. Een aanbod geldt niet automatisch voor vervolgafspraken.

TARIEVEN EN BETALINGEN

 1. Alle prijzen die Ken & Jerry’s hanteert zijn in euro’s inclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.
 2. Alle prijzen die Ken & Jerry’s hanteert voor zijn diensten en producten op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan Ken & Jerry’s te allen tijde wijzigen.
 3. Betalingen dienen direct na een behandeling te worden voldaan.
 4. Indien klant, na het boeken van een kappersafspraak, niet of niet op tijd voor een kappersbehandeling in de salon aanwezig is, wordt 50% van het tarief voor de geboekte afspraak in rekening  gebracht ter compensatie van de gemaakte kosten.

INFORMATIEVERSTREKKING KLANT

 1. Klant stelt alle informatie die voor de uitvoering van de opdracht relevant is tijdig beschikbaar aan kapper. 
 2. Klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde gegevens, ook indien deze van derden afkomstig zijn. Kapper zal de gegevens vertrouwelijk behandelen.
 3. Klant vrijwaart kapper voor elke schade die voortvloeit uit het niet voldoen aan het in dit artikel gestelde.
 4. Kapper is te allen tijde gerechtigd een behandeling te weigeren op basis van verstrekte informatie of wanneer hygiëne en/of gezondheid van een der partijen in het geding komt.

UITVOERING

 1. Kapper voert opdracht naar beste inzicht en vermogen uit, op basis van de door klant verstrekte informatie. Kapper maakt daarbij gebruik van deugdelijke middelen en materialen. Hij is niet aansprakelijk voor het niet bereiken van het resultaat dat klant beoogde, tenzij dit aan de grove schuld van kapper te wijten is. Deze beoordeling komt enkel toe aan kapper. In een dergelijk geval heeft klant recht op een nieuwe behandeling, zonder aanvullende schadevergoeding.
 2. Klant is op tijd aanwezig op zijn/haar afspraak, zodat kapper tijdig kan beginnen met de behandeling.
 3. Klant dient een wijziging van een afspraak, zoals een verplaatsing of  annulering, minimaal 24 uur voor de aanvang van de afspraak door te geven aan kapper.
 4. Indien klant een behandeling wenst tegen advies van kapper in, is dit geheel op eigen verantwoordelijkheid van klant.

AANSPRAKELIJKHEID

 1. Kapper is niet aansprakelijk voor schade ontstaan tijdens het kappersbezoek, tenzij de schade opzettelijk of met grove schuld van kapper is veroorzaakt.
 2. Kapper is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade die eventueel zou zijn opgelopen tijdens een behandeling.
 3. Kapper is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat hij is uitgegaan van door of namens klant verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
 4. Kapper is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadigingen van persoonlijke eigendommen van de klant gedurende een kappersbezoek.
 5. Klant blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het toepassen of uitvoeren van kennis of handelingen zoals opgedaan tijdens een behandeling. Tevens is klant zelf verantwoordelijk voor het tegen het advies van kapper in handelen.
 6. Klant vrijwaart kapper van alle aanspraken van derden die verband houden met de door kapper geleverde diensten.

KLACHTEN

 1. Klant is verplicht om klachten over de geleverde diensten  en behandelingen binnen 7 kalenderdagen na het ontstaan van de klacht kenbaar te maken aan kapper.
 2. Kapper is niet verplicht geld terug te geven bij ontevredenheid van de klant, maar er zal een passende oplossing worden gezocht.
 3. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de klant geen absoluut recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
 4. Het indienen van een klacht schort de betalingsverplichting niet op.
 5. Ken & Jerry’s geeft geen garantie op kleurbehoud na een kleurbehandeling. Haarkleuren vervagen na verloop van tijd. De mate waarin, verschilt per kleurnummer en per kleurbehandeling. Het proces van het teruglopen van kleur kan worden vertraagd door het gebruik van de juiste kappersproducten geadviseerd door kapper.

GESCHILLEN

 1. Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. 
 2. Partijen zullen enkel een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten. Geschillen zullen enkel worden beslecht in het arrondissement waarin kapper is gevestigd.
 3. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens kapper en betrokken derden 12 maanden.

OVERIGE BEPALINGEN

 1. Met het aangaan van een kappersafspraak bij Ken & Jerry’s geeft klant kapper toestemming beeldmateriaal van de door kapper gecreëerde kapsels te gebruiken voor advertenties, social media, tijdschriftartikelen, drukwerk, beursmateriaal, portfolio en demonstratiemateriaal, tenzij hier voorafgaand aan de behandeling uitdrukkelijk bezwaar tegen wordt gemaakt.
 2. Beide partijen zijn gehouden tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst hebben verkregen. Klant wordt voor meer informatie verwezen naar de privacyverklaring.
 3. In het geval van onvoorziene omstandigheden, zoals bijvoorbeeld omstandigheden die zich voordoen m.b.t. benodigde materialen of ziekte van een haarstylist, heeft kapper de mogelijkheid een behandeling te onderbreken, verplaatsen of annuleren. Kapper maakt een wijziging zoals bedoeld in dit lid zo spoedig mogelijk kenbaar aan klant. Indien een vervangende datum niet mogelijk is, kan de afspraak kosteloos worden geannuleerd.